Adress: Ritsumeikan University Shiga

Biwako-Kusatsu Campus, 1-1-1 Noji-higashi, Kusatsu, Shiga 525-8577

E-mail: menglin@fc.ritsumei.ac.jp

Venue: (Ritsumeikan University Rohm Plaza) Map